Các phiên bản trình duyệt được hỗ trợ là như sau:

  • Microsoft Edge cho Windows 10

  • Internet Explorer (IE) 11 trở lên 

  • Apple Safari 10 trở lên

  • Mozilla Firefox mới nhất

  • Google Chrome mới nhất