Có đấy, cần phải có internet để truy cập các tài liệu của khóa học trực tuyến Rent Well.