Nếu bạn vẫn cần trợ giúp, hãy theo đường link này và điền một phiếu trợ giúp. (Siêu liên kết đến cổng trợ giúp/địa chỉ email/đơn phiếu trợ giúp mới)