• Nhấp vào biểu tượng BÁNH RĂNG và nhấp Tùy chọn Internet.
  • Chọn thẻ Riêng tư.
  • Bỏ chọn Không cho phép các trang web gửi cửa sổ bật lên hoặc dùng lệnh chuyển hướng để cho phép các cửa sổ bật lên.
  • Nhấp vào nút Cài đặt để cho phép các cửa sổ bật lên cho vài trang web nhất định.
  • Nhấp OK.